فضاهای طبقه اول هنرستان حافظ

فضاهای طبقه ی همکف شامل:
- ورودی اصلی و لابی
- دفتر مدیریت هنرستان سرکار خانم نسرین احمدی
- دفتر معاونت آموزشی طبقه ی اول خانم قربانی
- دفتر معاونت اجرایی خانم ها نوازی و عالی نژاد
- دفتر معاونت فنی خانم کلاهچی
- دفتر دبیران
- آبدار خانه
- سرویس بهداشتی کارکنان
- کلاس های آموزشی رشته های گرافیک، فتوگرافیک و انیمیشن
- اتاق پرورشی
- سمعی بصری
فضاهای طبقه دوم شامل:
- معاونت طبقه ی دوم خانم ده نمکی
- کافی نت
- سرپرستی رشته های معماری و حسابدارری
- کلاس ها و کارگاه های رشته های معماری و حسابداری
- سمعی بصری
فضاهای طبقه سوم شامل:
- معاونت طبقه سوم خانم حقانی
- سرپرستی رشته ی کامپیوتر
- کلاس ها و کارگاه های رشته های کامپیوتر و طراحی دوخت
- سمعی بصری
فضاهای طبقه ی زیرزمین شامل:
- سرپرستی رشته ی طراحی دوخت و گرافیک
- کارگاه های رشته های گرافیک و طراحی دوخت